MCM Antifriz G12+ Long Life

MCM-bure02

MCM Antifriz G12+ Long Life koncentrat

Opis

Koncentrovana rashladna tečnost, namenjena najnovijoj generaciji motora motornih vozila, sa rashladnim sistemima proizvedenim na bazi aluminijuma i lakih metala, koja se pre upotrebe razblažuje sa demi ili redovnom vodom. Obezbeđuje maksimalnu moguću zaštitu od smrzavanja zimi i pregrevanja leti. Pruža poboljšanu zaštitu od korozije svih metalnih, a posebno aluminijumskih delova, spojnica, creva, plastičnih delova, hladnjaka, vodene pumpe itd. Sprečava stvaranje pene i pojavu kamenca. Pouzdan je za upotrebu u otvorenim i zatvorenim rashladnim sistemima. Ne sadrži nitrite, amine i fosfate. Poseban paket aditiva (OAT) dokazano obezbeđuje produženi interval zamene rashladne tečnosti do 5 godina

Specifikacije

Man 324 Typ SNF, MERCEDES BENZ DBL 7700.30 st. 325.3, VW/AUDI/SKODS/SEAT. TL 774 F., VOLVO 014 GS 17009.

Pažnja!

Štetno ako se proguta.
Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.
P102 Čuvati van domašaja dece. P260 Ne udisati paru. P264 Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. P270 Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom.
P301+P312 AKO SE PROGUTA: Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA / lekara, ako se osećate loše. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim/regionalnim/ nacionalnim/ međunarodnim propisima.