ISO i politika kvaliteta

Rukovodstvo RAPIDEX TRADE DOO je definisalo politiku kvaliteta kojom izražava svoju dugoročnu opredeljenost i usmerenost ka zadovoljstvu svojih kupaca/korisnika, uz ispunjenje zakonskih obaveza i poštovanje zahteva svih relevantnih zainteresovanih strana. Ovako definisanu politiku RAPIDEX TRADE DOO ostvaruje uspostavljanjem, primenom, dokumentovanjem i stalnim poboljšavanjem uspostavljenog sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015.

 • Poslovanje RAPIDEX TRADE DOO će se sprovoditi po principima društveno odgovornog  subjekta vodeći računa o ispunjenju relevantnih zahteva svih zainteresovanih strana.
 • Trajno opredeljenje i ključni pravac svih aktivnosti u RAPIDEX TRADE DOO je zadovoljstvo kupaca/korisnika.
 • Ispunjenje zahteva kupaca/korisnika RAPIDEX TRADE DOO sprovodiće primenjujući moralne principe poslovanja u skladu sa važećim zakonima i propisima.
 • Sposobnost RAPIDEX TRADE DOO da upravlja rizicima, koji utiču na usaglašenost proizvoda i usluga, ima za cilj kontinuirano povećanje zadovoljstva svojih kupaca/korisnika.
 • Zaposleni u RAPIDEX TRADE DOO su upoznati sa politikom kvaliteta, svesni značaja i obaveze njenog sprovođenja.
 • Obaveza zaposlenih je da se pridržavaju utvrđenih principa kvaliteta i da ih unapređuju.
 • Za ostvarenje ciljeva kvaliteta RAPIDEX TRADE DOO je obezbedio neophodno znanje i sve potrebne tehničke, kadrovske i finansijske resurse.
 • Ciljevi kvaliteta RAPIDEX TRADE DOO su u skladu sa politikom kvaliteta.
 • Strategija stalnog poboljšanja sadržana je u svim aktivnostima.
 • Rukovodstvo kontinirano održava, preispituje i unapređuje sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa potrebama kupaca/korisnika i relevantnih zainteresovanih strana.
 • Sprovodjenje politike kvaliteta je trajna obaveza rukovodstva RAPIDEX TRADE DOO.
 • Politika je dostupna javnosti i svim zainteresovanim stranama.